ޚަބަރާއި ދިރާސާ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު

ޗައިނާގައި ވެހިކަލް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް 2020 ގެ ވިޔަފާރި ކާމިޔާބު

ޗައިނާގައި ވެހިކަލް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރިއާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހާމަކުރަމުން ދާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް 2020 ވަނަ އަހަރުވަނީ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވެފައެވެ. ޗައިނާގައި ވެހިކަލް އުފައްދާ ބިޔަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ޖެނެރަލް މޮޓޯސްއާއި އެ ކުންފުނީގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިޔަފާރިތައް ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު 2.9 މިލިއަން ވެހިކަލް ވިއްކާފައި ވެއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 14.1% ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ޖެނެރަލް މޮޓޯސް ކުންފުނިން

އެންމެފަހުގެ ޓްވީޓް