17 ވަނަ ޗައިނީސް – އެމެރިކަން ޓީވީ އަދި ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަލުން ލައިވް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

17 ވަނަ ޗައިނީސް – އެމިރިކަން ޓީވީ އަދި ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަލުން އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް ގައި ލައިވް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 600 ފިލްމާއި ޓީވީ އުފެއްދުން ހިމަނައިގެން  ކުރިއަށްގެންދާ މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެންބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ އޯގަނައިޒިން ކޮމިޓީއިން މައުލުމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ފެސްޓިވަލްގައި މަޝްހޫރު ގޯލްޑަން އޭންޖެލް އެވޯޑު ސެރެމަނީވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ޗައިނާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދު: ޗިއަންޖިން

ދެކުނު ޗައިނާގެ ޗިއަންޖިން ސަރަހައްދަކީ ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކުވެސް ކޮންމެހެން ޒިޔަރާތްކޮށްލަންޖެހޭ ސަރަހެއްދެކެވެ. ޗިއަންޖިން އަކީ ޗައިނާގެ ސަގާފަތާއި، ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތުގެ މަސްހުނިވުމަކުން އުފެދިފައިވާ އަމިއްލަ ސަގާފަތެއްގެ ވެރި ސަރަހައްދެކެވެ. ޗިއަންޖިންގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ، އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މަންޒިލަކީ އެސަރަހައްދުގެ އާޓް މިޔުޒިއަމް އެވެ. މި އާޓް މިޔުޒިއަމް އާންމުގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ މިފަދަ ތަންތަނާ މުޅީން ތަފާތެވެ. 4،200 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މި އާޓް މިޔުޒިއަމްގެ ބިނާއަކީ…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ޗައިނާގެ އީޖާދީ ހަކަތަ އަދިވެސް މައްޗަށް

ޗައިނާއަކީ ތަފާތު އެކި ބާވަތު އައު އިޖާދުތައް ކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ގައުމެކެވެ. އަދި މި އިޖާދީ ހަކަތަ އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަން އެގައުމުގެ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ދާދިފަހުން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެގައުމުގެ އީޖާދީ ހަކަތަ ދަނީ މަޑުދުވެއްޔެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރު އީޖާދީ ހަކަތަ 6.4% އިތުތުވެފައިވާއިރު 2021…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

އެއް މަސް ތެރޭގައި ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވި-19 ގެ އައު ރާޅު މައިތިރި ކުރެވޭނެ: ޖޮންގް ނަންޝަންގް

ޗައިނާގައި މިވަގުތު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު-19 ގެ އައު ރާޅު އެއް މަސްތުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ މަޝްހޫރު އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޖޮންގް ނަންޝަންގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދާދިފަހުން ޗައިނާގެ ސިއްހީ މާހިރުން ބޭއްވި ވެބިނާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަންޝަންގް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގައި މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެއް މަސްދުވަހުގެ އަނެއްކާވެސް ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޗައިނާގެ 80% ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ ކަމަށާއި،…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

އިރުގެ އަލިންނާއި ވައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޗައިނާގައި ފަށައިފި

އިރުގެ އަލިންނާއި ވައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޗައިނާގެ ބައެއް ހަނަފަސް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަށައިފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދާދިފަހުން ޗައިނާއިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާބަން ނިއުޓްރަލް އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޗައިނާގެ މޮންގޯލިއާ ރީޖަނާއި، ގަންޒޫ، ޗިންޙާއި އަދި ނިންގށިއާ ރީޖަންގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް 30 މިލިއަން ކިލޯވޮޓުގެ…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި އިތުރު 1000 ސްޕޯޓްސް ޕާކު ތަރައްގީކުރަނީ

2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި އިތުރު 1000 ސްޕޯޓްސް ޕާކު ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 1000 ސްޕޯޓްސް ޕާކު ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ. މި ޕާކުތައް ތަރައްގީކުރެވޭނީ އެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާ ސިޓީއެއްގެ އެންމެ ހިތްގައިމު، ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެ ވެވޭ އަދި، ޕާކުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ދިރުންތަކަށާއި އަދި މީހުންނަށްވެސް އުނދަގުލެއް…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ޗައިނާގެ ބެޓެރި ކުންފުނިތަކުން ސާފު ފައިދާ އިތުރުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އަށްމަސް ދުވަހުގެތެރޭ ހޯދި ފައިދާ އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއިން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެގައުމުގެ ބެޓެރި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 33.13 ބިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ 5.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 66.1% ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މި މުއްދަރުގެ…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ޗައިނާގައި ބައިސްކަލު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ ބައިސްކަލު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާއިފިއެވެ. އެގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޑަސްޓްރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިއައިޓީ) އިން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ބައިސްކަލު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އަށްމަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު 46.4% އިން ފައިދާ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިސްކަލު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓަމހުގެ ނިޔަލަށް 7.16 ބިލިއަން…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ޗައިނާއަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ޗައިނާއަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ހެދުމަށް އެގައިމުގެ ސަރުކާރުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލް އިންފޮމޭޝަން އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ކަރުދާހެއްގައި ވާގޮތުން އެކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ހެދުމުގެ އަމާޒު ކާމިޔާބުކުރުމަށް އަޅާ އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅެވެ. އެގޮތުން އެކަރުދާހުންވަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ވަކިވަކި ސްޓޭޓް ސަރުކާރުތަކަށް ޒިންމާތައް މަތިކޮށް ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ތިމާވެއްޓަށް…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް

ވާވެއި އިން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ހަބެއް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް މޯބައިލް ފޯނާއި ސްމާޓް ވަސީލަތްތައް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ވާވެއި (ހުއާވެއި) އިން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި ޓެކްނޮޖިކަލް ހަބެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ ވާވެއި އިން ސްޕެއިންގައި މި ހުޅުވި ހަބަކީ ސްޕެއިންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވި ބްރާންޗެކެވެ. ވާވެއި ޔޫރަޕުގެ ރައީސް ލީ ޕެންގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސްޕެއިންގައި މި ހަބު ހުޅުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެގައުމުގައި މިވަގުތު ހުރި ވިޔަފާރީގެ އެކި…

އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް