ރާއްޖެއާ ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް 50 އަހަރުފުރުން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އަންނަ އަހަރު ދެ ޤައުމުގައިވެސް ފާހަގަކުރާނެ : ޚާރިޖީވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރާއްޖެއާ ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް 50 އަހަރުފުރުން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އަންނަ އަހަރު ދެ ޤައުމު…

ޗައިނާގެ ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އޮކްޓޫބަރުމަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ އެ ޤައުމުގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަ…

ދުނިޔެއަށް ޞުލްޙައާ ތަރައްޤީ ގެނަސްދިނުމުގައި
ޗައިނާއަކީ މުހިންމު ބާރެއް : ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު

ތިރީގައި އެވަނީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ހަރ އެކ…

ޗައިނާގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް : މިދިޔަ 72 އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދިނީ ޗައިނާއިން

މިއަދަކީ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހެވެ. ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ…

ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މެސެޖް : ރާއްޖެ-ޗައިނާ ގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރާން ބޭނުން

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ…