ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާއިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ ޖުމްލަ 2.2 ޓްރިލިއަން ޔުއާންއަށް

ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާއިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2.2 ޓްރިލިއަނ…