ބައިނަލްއަގްވާމީ ވީއާރު ކޮންފަރެންސްގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ވީއާރު ކޮންފަރެންސްގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 11 ބިލިއަން ޑޮ…