ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު “ދަ ބެޓަލް އެޓް ލޭކް ޗޭންގްޖިން” އަދިވެސް ބޮކްސްއޮފީހުގެ ޗާޓުގައި

ފާއިތުވެދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކުރި ޗައިނާގެ ބޮކްސް އޮފީސް ޗާޓުގެ އެއް ވަނަ “ދަ ބެޓަލް އެ…