އަންހެނުންނަށް ދެވޭ ތައުލީމީ ފުރުސަތުތަކާއި، ސިއްހީ ހިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަންހެނުންނަށް ދެވޭ ތައުލީމީ ފުރުސަތުތަކާއި، ސިއްހީ ހިދު…

ދުނިޔެއަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށާ، ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި އެންމެން އެއްބާރުލުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ގޮވާލައްވައިފި

ދުނިޔެއަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށާ…

ދުނިޔެއަށް ޞުލްޙައާ ތަރައްޤީ ގެނަސްދިނުމުގައި
ޗައިނާއަކީ މުހިންމު ބާރެއް : ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު

ތިރީގައި އެވަނީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ހަރ އެކ…

ޗައިނާއާ އެމެރިކާގެ ވިސްނުން އަބަދުވެސް މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ އުފާފާގަތިކަމުގެ މައްޗަށް އަމާޒުހިފަން ޖެހޭ : ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ

ތިރީގައި މިވަނީ ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ޚާރިޖީވަޒީރު ވަންގް ޔީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް…