ސީނުކަރަ

ސީނުކަރަ

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އޮތް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް :

އެމްބެސެޑަރ ޖަންގް ލީޖޮންގް މިއީ، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އުފެދުނުތާ 71 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ރިސެޕްޝަންގައި، ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖަންގް ލީޖޮންގް...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
އޭއައިއައިބީގެ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު (އޭ.އައި.އައި.ބީ) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އޭއައިއައިބީއަން ވަނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ޗައިނާގައި ވައިގެމަގުން މުދާ އުފުލާ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން 62 މަތިންދާބޯޓު ހަމަކޮށްފި

ޗައިނާގައި ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، އެސްއެފް އެއާލައިން އިން މުދާ އުފުލާ 62 ވަނަ މަތިންދާބޯޓު އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިފިއެވެ. ވައިގެމަގުން މުދާ އުފުލުމަށް އޮތް ބާޒާރު ބޮޑުވެ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ޗިއަންޖިންގައި އެއާބަސް އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އުފައްދަނީ

ޗައިނާގެ ޗިއަންޖިންގް ސިޓީގައި އެއާބަސް އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އުފެއްދުމަށް އެއާބަސް ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއާބަސް ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ޗިއަންޖިންގައި މިވަގުތު އޮތް އެކުންފުނީގެ އެސެންބްލީލައިން ފުޅާކޮށް އެކުންފުނީގެ އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ޗިއަންޖިންގައި އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ....

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ބެއިޖިންގ ގެ އައު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގައި ޒަމާނީ ފަރުމާކުރުންތަކާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތަކާ އެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުވި ބެއިޖިންގ ދާޝިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވެ އެ އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކާރުބާރު ބޮޑުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19ގެ...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ބައިޑޫ ކުންފުނިން ރޮބޮޓު ޓެކްސީތަކެއް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުނި ބައިޑޫ އިން ރޮބޮޓު ޓެކްސީތަކެއް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި ޓެކްސީތަކަކީ އިންސާނެއްގެ އެއްވެސް އެހިއަކާއި ނުލާ އަމިއްލައަށް، އެ ޓެކްސީއަކަށް އަރާ ކަސްޓަމަރު ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިޔުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޓެކްސީތަކެކެވެ. ބައިޑޫ...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ބެއިޖިންގް އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕަށް ސަފީރު ވަންގް ލިޝިންގެ ޝުކުރު

ޗައިނާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ބެއިޖިންގް އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަންގް ލިޝިން ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަނާ މިޝުކުރު އަދާކުރެއްވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މި ޓްވީޓުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ޗައިނާގެ ޕޯސެލިން ކެޕިޓަލް ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެރެމިކް ފެއަރއެއް ބާއްވައިފި

ޗައިނާގެ ޕޯސެލިން ކެޕިޓަލް (މުށީގެ އުފެއްދުންތަކުގެ މައިމަރުކަޒު) ޖިންގްދިޒެން ސިޓީގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެރެމިކް ފެއަރއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 30000 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ފެއަރގައި އެކި ގައުމުތަކުން 800 އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި ބައިވެރިކޮށްފަވާކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކެންބޯޑިއާގެ ގައުމީ ޓީވީއަށް ޓްރާންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކެންބޯޑިއާގެ ގައުމީ ޓީވީ ސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ ޓީވީ ކެންބޯޑިއާއަށް ޓްރާންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ކެންބޯޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާޓުން ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗައިނާއިން ކެންބޯޑިއާއަށް ކަނޑައޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވާންގް...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
އާކިއޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާއަށް މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ޚާއްސަ 100 ހޯދުން ހާމަކޮށްފި

އާކިއޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާއަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ޚާއްސަ 100 ހޯދުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ މި ހޯދުންތައް ދައްކާލާފައިވަނީ ޗައިނާގައި އާކިއޮލޮޖިކަލް ހޯދުންތައް ހޯދަން ފަށައިގަތްތާ 100 އަހަރުވުން ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ޚާރނަން ޕްރޮވިންސްގެ ސަންމެންޒިއާ...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ
Page 1 of 4 1 2 4